Kitab Analizi

"əs-Səlsəbil fi Marifətid-Dəlil"

əş-Şeyx Saleh əl-Bilihi'yə aiddir, bu, "Zadul-Mustəqni" kitabına yazılmış nəfis bir haşiyədir. Dəlillərə, Şəriyətin hikmətinə, Şəriyətin gözəlliklərinin izahına, uydurma bəşəri qanunlarla əməl etməyin zərəri ilə bağlı məsələlərə xüsusi yer vermişdir. Dörd imamın və başqalarının məzhəblərini zikr edir. Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə, İbnul-Qayyim, Şeyx Muhamməd bin Abdilvahhab'ın üstünlük verdikləri görüşlər və Şeyx Muhamməd bin İbrahim, Şeyx İbn Humeyd, Şeyx İbn Baz, Şeyx əl-Xarisi kimi (nəcdli) dəvət imamlarının görüşləri ilə haşiyəsini bəzəmişdir və Şeyx Saleh əl-Xarisi Şeyx əl-Bilihi'nin şeyxidir. Allah onların hamısına rəhmət etsin!

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/924

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (13564)
Təravih namazı rukətlərin sayı (9036)
Xilafət yoxsa Xurafat (8374)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (7861)
Lumatul İtiqad (7646)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (7561)
Düzgün etiqadın şərhi (7423)
İxlas kəliməsinin fəziləti (7317)
Sübh namazının vaxtı (6554)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (5769)