Namaz

Namazda "sadəqallahu'l-azim" demək

Mufti: Valiyyud-Din Əbu Zur’a Əhməd bin Abdir-Rahim əl-’İraqi

Sual:

(əl-İraqi deyir: ) İmamın qiraətindən sonra və rükuya getmədən öncə bəzi namaz qılanların “sadəqallahu’l-azim” sözünü deməsi haqqında soruşuldum. Bu, caizdirmi? Bununla namaz batil olurmu? Bu, çirkin bir bidətdir ya yox?

İhram təkbirini tələffüz etməzsə

Mufti: Əbu Zəkəriyyə Yəhyə bin Şərəf ən-Nəvəvi

Sual:

İhram təkbirini tələffüz etməzsə namazı keçərli olar?

Təkbirlərin dəqiq yerləri

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual:Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur: Onların sözləri ki, “təkbirin yeri (əməlin) başlaması ilə bitməsi arasındadır. Əgər (əmələ) başlamadan əvvəl (təkbirə) başlayarsa və ya (əməli) bitirdikdən sonra (təkbiri) tamamlayarsa keçərli sayılmaz. Bu, səhihdir ya yox?

İçki içənin arxasında namaz

Mufti:

Əhməd bin Muhəmməd bin Hənbəl

İshaq bin Rahaveyh

Sual:

Sərxoş edici içkilər içənin arxasında namaz qılmaq olarmı?

Namazlardan sonra imamın camaata dua etməsi

Mufti: Əbu İshaq İbrahim bin Musa əş-Şətibi

Sual:

İmamın namazlardan sonra camaat üçün dua etməsini sünnətdə dəstəkləyən və ya onu rədd edən bir şey varmı?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?