Əqidə

Hənbəli məzhəbi və ölüdən kömək diləmək
  • Şirk nədir?

Alimlərin şirkin tərifi barədə dedikləri sözlər çoxdur. Məşhur dilçi əl-Əzhari əş-Şafi deyir: “Şirk, Allaha Onun rububiyyətində (rəbliyində) şərik qoşmaqdır.[1] Digər dilçi alim ər-Rağib əl-İsfəhani – rahiməhullah – deyir: “Ən böyük şirk Allahu Təalənin bir şərikinin olduğunu isbat etməkdir, necəki deyirlər: “Fılankəs Allaha şərik qoşdu” və bu, ən böyük küfrdür.[2] Alləmə İmam əs-Səmani – rahiməhullah – şirkin tərifini belə verir: “İşrak (şərik qoşma) iki şeyi bir mənada birləşdirməkdir və Allahu Təaləyə şərik qoşmaq Allah ilə Ondan başqasını yalnız Allah üçün mümkün ola biləcək bir şeydə birləşdirməkdir.[3] Şirkə verilmiş təriflərin fərqli olması hər bir alimin şirkin müxtəlif yönlərini izah etməklə əlaqədardır. Məlumdur ki, şirkin lüğəvi mənası Allaha şərik qoşmaqdır. Bura Allaha xas sifətlərdə bir məxluqu şərik etmək də daxildir. Bu, həm etiqadla, həm də ibadətlə olur.

Təbərrük məsələsinə bir baxış

İmam əş-Şatibi – rahiməhullah – təbərrük[1] haqqında deyir:

“ Üçüncüsü: Səhabədən gələn səhih rəvayətlərə görə sabit olmuşdur ki, onlar peyğəmbərin - salləllahu aleyhi va səlləm - əşyaları ilə təbərrük ediblər.
Buxaridə Əbi Cuheyfədən gələn rəvayətdə deyilir: 
“Gündüz vaxtı peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - bizim yanımıza gəldi. Dəstəmaz almaq üçün ona su gətirildi və dəstəmaz aldı. İnsanlar onun dəstəmaz suyundan artıq qalan hissəsini alıb üstlərinə sürtürdülər...” (əl-hədis)[2] , eləcədə rəvayət olunur ki, “...sanki dəstəmaz suyu üçün öz aralarında çatışırdılar.”[3]

Aktual Mövzular